همکاران

شرکت نانوتک فام (NTF) با همکاری و پشتیبانی گروه مشاوران تدبیر (TCG) و رنگین نانوساختار (RNN) تاسیس شده و فعالیت علمی – صنعتی خود را انجام می دهد.